Verejné obstaranie na vykonanie stavebných prác

Zákazka s nízkou hodnotou

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17; 851 02 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa na vykonanie stavebných prác pre akciu :

Akcia :
Rekonštrukcia priestorov 1.NP. pavilónu B1 základnej školy Prokofievova 5 Bratislava – zriadenie verejnej školskej knižnice, MČ Petržalka.

Rozsah prác:

Základné údaje :
Zastavaná plocha 1. NP – pavilón B1: 485 m2
Úžitková plocha 1.NP – pavilón B1: 423 m2
Obostavaný priestor 1.NP – pavilón B1: 1270 m3

Rekonštrukčné práce obsahujú práce v interiéri a exteriéri :

Interiér :
Dispozičné a statické stavebné úpravy priestoru 1. NP – pavilónu B1, v rámci ktorých budú vykonané úpravy na inštalačných rozvodoch vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, nové rozvody svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, rozvody slaboprúdu ( telefón ) a vzduchotechniky.

Exteriér :
Vybudovanie zádveria a závetria hlavného vstupu knižnice zo strany štítovej steny pavilónu B1,Vybudovanie rampy pre telesne postihnutých v areáli ZŠ dispozične orientovanú k vstupu pavilónov B1 – B2 základnej školy.

Podkladom k realizácii prác je vypracovaná projektová dokumentácia ( júl 2008 ) na úrovni jednostupňového projektu.

Realizácia prác :
– práce v interiéri november 2008 až marec 2009
– práce v exteriéri jún až august 2009
( po pridelení finančných prostriedkov na ich realizáciu v roku 2009 )

Termín obhliadky je možný dňa 10. 11. 2008 (pondelok) o 10,00 hod.
zraz pred vstupom do objektu ZŠ Prokofievova 5, Bratislava – Petržalka.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 29.10.2008. do 11.11.2008 od 9 00 do 11,30 a 12,30 až 15,00 hod na adrese Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17; 851 02 Bratislava ( Budova Miestneho úradu MČ Petržalka, 8 poschodie, sekretariát riaditeľa p. Eva Gaburjaková )

Úhrada za rozmnoženie súťažných podkladov je 1050,- Sk
Miestna knižnica Petržalka nie je platca DPH.

Kontaktnou osobou je Ing. Ernest Huska č.t. 02/ 6225 0232. Mobil: 0903 429 324

Ponuky na predmetné práce požadujeme predložiť do 19.11.2008 vrátane (streda) do 15 00 hod.

web od 2day