Verejné obstaranie – Plynofikácia

Verejné obstaranie – Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava ako obstarávateľ, zabezpečuje výber zhotoviteľa na vykonanie prác pre akciu :

Akcia : Plynofikácia služobných bytov v objekte:

– MŠ Bohrova 1, Bratislava
– MŠ Turnianska 6, Bratislava
– MŠ Lietavska 1, Bratislava
– MŠ Iljušinova 1, Bratislava

Rozsah prác:

Základné údaje :

Plocha bytu 76 m2
Dodávka a montáž plynového kotla.
Plynová prípojka cca 65 bm .
Rozvody vykurovania cca 40 bm 2x.
K realizácii je spracovaná projektová dokumentácia.

Realizácia prác : 25.11.2008 až 19.12.2008

Termín obhliadky je možný dňa 14. 11. 2008 o 10,00 hod.,
zraz pred vstupom do objektu materskej školy Bohrova 1, Bratislava.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 12.11.2008. do 20.11.2008 od 9 00 do 11,30 a 15,00 hod. na adrese obstarávateľa. Kontaktnou osobou je p. Ladislav Lányi a Ing. Ladislav Fülöp č.t. 02/ 68201052. Ponuky na predmetné práce, pre každý služobný byt samostatne, požadujeme predložiť do 24.11.2008 do 13 00 hod. Ing.

Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZP

web od 2day