Verejné obstaranie – ZŠ Gessayova

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre akciu :

ZŠ Gessayova 2, Bratislava – Petržalka

Akcia : Rekonštrukcia striech pavilónov A1 a A2 so zateplením

Rozsah prác :

Rekonštrukcia strechy pavilónu A1 so zateplením, v rozsahu :
Celková plocha strechy : 418,62 m2
Plocha zateplenia strechy / bez plochy atiky / : 389,8 m2

Rekonštrukcia striech pavilónu A2 nad 1.NP a 2.NP so zateplením, v rozsahu :
Celková plocha striech : 307,60 m2
Plocha zateplenia striech / bez plochy atiky / : 284,10 m2

Termín obhliadky je dňa 6.3.2009 o 10 00 hod, zraz pred vstupom do objektu ZŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 27.2. do 6.3.2009 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese.
Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054.
Ponuky na predmetné akcie požadujeme predložiť do 10.3.2009 do 13 00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day