Verejné obstaranie – Opravy komunikácií v správe MČ Bratislava-Petržalka

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás vyzýva k predloženiu ponúk na realizáciu lokálnych opráv poškodených častí komunikácií v správe MČ Bratislava-Petržalka na rok 2009.

Podklady k predloženiu ponúk si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát investičný oddelenia nakladania s majetkom na 7. poschodí, č. dverí 719, 720 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/6828 6771 – 3, 0911 446 639.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke označenej heslom „Ponuka na opravy komunikácií 2009 – neotvárať“. Na obálke je potrebné uviesť názov a adresu uchádzača. Lehota na predloženie ponúk je do 30.3.2009 do 12,00 hod.

Obálky s ponukami budú komisionálne otvorené v ten istý deň, t.j. 30.3.2009 o 15,00 hod.

Milan Ftáčnik
starosta
v.r.

web od 2day