Výzva na predkladanie ponúk – Znižovanie energetickej náročnosti – MŠ Lietavská 1

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava

PREDMET ZÁKAZKY: Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení: Materská škola Lietavská 1 , Bratislava

Podprahová zákazka

Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z.( ďalej len „zákon“)
na uskutočnenie prác: Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení: Materská škola Lietavská 1 , Bratislava

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská časť Bratislava Petržalka
Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., starosta
IČO: 603201

Kontaktná osoba: Ing. Milan Lezo, riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam, Bohrova 1, Bratislava

2. Predmet zákazky: Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení: MŠ Lietavská 1 , Bratislava

Časť A : MŠ Lietavská 1, Bratislava – Výmena okien a dverí
Časť B : MŠ Lietavská 1, Bratislava – Rekonštrukcia pochôdznej terasy pavilónu

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo na každú časť (A a B) predmetu zákazky – samostatne

4. Klasifikácia predmetu zákazky: Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet obstarávania CPV: 45454000-4, 45421100-5, 45454000-4

5. Opis predmetu zákazky: Jedná sa o stavebné práce, ktorých súčasťou je aj dodávka stavebných výrobkov, tovarov a súvisiace služby ( napr. dovoz, odvoz…).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a neocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov.

6. Lehoty ukončenia práce alebo trvanie zmluvy:
Trvanie zmluvy : Časť A predmetu zákazky: 06/2009 – 08/2009
Časť B predmetu zákazky: 06/2009 – 08/2009

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Časť A : MŠ Lietavská 1, Bratislava – Výmena okien a dverí
Časť B : MŠ Lietavská 1, Bratislava – Rekonštrukcia pochôdznej terasy pavilónu

Rozsah prác je podrobne opísaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno

Uchádzač predloží jednu ponuku na časť A alebo na časť B. V prípade, že uchádzač predloží ponuky na časť A aj B samostatne, predloží tieto v jednom obale.

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Platba sa uskutoční v súlade so zmluvou o dielo na základe vystavenej faktúry, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác, potvrdený objednávateľom. Doba splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení:

10.1 osobného postavenia uchádzača:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace.

10.2 finančného alebo ekonomického postavenia uchádzača:

10.2.1 – podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona – vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.

10.2.2 – podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona – potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

10.2.3- podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona – o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 2 hospodárske roky 2007 a 2008, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Min. ročný obrat v predmete zákazky musí byť 300 tis. € ( cca 9 mil. SKK).

10.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača:

10.3.1 – podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona – zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2006, 2007 a 2008), s uvedením dodávateľov, cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. Uchádzač v zozname stavebných prác uvedie aspoň tri stavby , na ktorých realizoval obdobný predmet zákazky s rozpočtovým nákladom min. 66 000 Eur (2 mil. SKK bez DPH) za jednu zákazku a tieto boli realizované v rokoch 2006 až 2008.

10.3.2 – podľa § 28 ods.1 písm. c) zákona – údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, vrátane ich vyhlásenia, že budú k dispozícii v čase plnenia zmluva – originál dokladu.
Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:
– doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

10.3.3 – podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona – uchádzač predloží k výrobkom, ktoré sa majú dodať – vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami,

10.3.4 – ostatné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní – uchádzač musí predložiť:
Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uzatvorenú podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
V prípade, že uchádzač nechce zverejniť všetky ustanovenia predmetnej zmluvy, predloží len tie jej časti, podľa ktorých bude zrejmé, že zmluva je uzavretá a bude platná v čase realizácie diela podľa výzvy a SP.

11. Hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných dokumentov a dokladov v súlade so zákonom, s touto výzvou a súťažnými podkladmi nasledovne : Splnil – nesplnil.

12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: ÁNO

13. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese:

– Stredisko služieb školám a školským zariadeniam (SSŠaŠZ), ul. Bohrova 1, Bratislava
– kontaktná osoba: Ing. Milan Lezo
– e-mail: lezo.m@stonline.sk
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch od dňa zverejnenia tejto výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa do 25.5.2009 do 10.00 hod. SEČ.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: – osobné prevzatie na adrese SSŠaŠZ, Bohrova 1, Bratislava alebo zaslanie poštou na požadovanú adresu po predložení dokladu o zaplatení úhrady.

14. Otváranie ponúk sa uskutoční: 1.6.2009 o 15.30 hod. SEČ na adrese: Mestská časť – Petržalka, zasadačka na 8. poschodí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Otváranie ponúk je neverejné.

15. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, najneskôr dňa 1.6.2009 do 14 .00 hod.SEČ.

16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

17. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí mať označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“
– heslo súťaže: „MŠ Lietavská 1, Bratislava“

18. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky (samostatne časť A a samostatne časť B) v súlade s bodom 2 tejto výzvy, na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

19. Platnosť zmluvy :
pre časť A predmetu zákazky: odo dňa účinnosti zmluvy o dielo do 08/2009
pre časť B predmetu zákazky odo dňa účinnosti zmluvy o dielo do 08/2009

20. Vyhodnotenie ponúk :

20.1 Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 99 ods.1 písm. f ) a g) zákona, na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu v súlade s § 40 zákona a bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritéria uvedeného v tejto výzve na predkladanie ponúk. Po prvotnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, pozvaní do elektronickej aukcie.

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

21.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka.

21.2 Úhrada za súťažné podklady sa vyžaduje: 5 €. Túto čiastku je možné zaplatiť v pokladni verejného obstarávateľa.

21.3 Obhliadka (bez možnosti zamerania) miesta realizácie prác sa uskutoční dňa 25.5.2009 o 14.00 hod. SEČ v MŠ Lietavská 1, Bratislava.

Schválil : Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
starosta

web od 2day