Výzva na predloženie ponúk – maľovacie a natieracie práce – KD Strečnianska 18

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby maľovacie a natieracie práce v priestoroch klubu dôchodcov (KD) Strečnianska 18, Bratislava.

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných činností:

– odstránenie tapiet cca: 260 m2,
– stierkovanie cca: 260 m2,
– vymaľovanie priestorov na ploche cca: 260 m2,
– natieranie 4 ks zárubní, 1 x zárubňa vchodových dverí.

Cenové ponuky je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu do 31.7.2009 do 12.00 hod. s označením VO Kluby dôchodcov – NEOTVÁRAŤ! Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

Mgr. Alena Halčáková
vedúca oddelenia sociálnych vecí

web od 2day