Prieskum trhu na poisťovacieho makléra

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Mestská časť Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

PRIESKUM TRHU : Sprostredkovanie poistenia majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka so zámerom zefektívniť spôsob a postupy poisťovania vlastného a zvereného majetku uskutočňuje

prieskum trhu na poisťovacieho makléra zabezpečujúceho

1) Sprostredkovanie poistenia na základe § 7 zákona č.340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a
sprostredkovaní zaistenia.

2) Informatívne podklady žiadané od účastníka prieskumu

1. Meno, IČO, adresa, zástupca pre konanie v mene spoločnosti, kontaktné údaje
2. Stručná história – kedy a ako firma vznikla, kto ju založil a organizačná štruktúra spoločnosti v SR,
vlastnícke vzťahy.
3. Predloženie povolenia Národnej banky Slovenska na sprostredkovanie poistenia ako poisťovací maklér
v zmysle zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia v prípade
zahraničného uchádzača licencia materskej krajiny a registrácia v SR
4. S koľkými a ktorými poisťovňami má uzatvorenú zmluvu o zastupovaní a súčasne rozsah delegovaných
právomocí poisťovňou na klienta
5. Objem ročného predpisu poistného v roku 2008 minimálne vo výške 0,7 mil Euro. Uvedené potvrdiť
predložením čestného prehlásenia.
6. Spôsob a predstavu oceňovania vlastných poskytovaných služieb, možnosti dosahovaných úspor
v samospráve.

3) Hodnotiace kritériá:

1. Cena za predmet obstarania za jeden rok.
50 bodov

2. Percentuálny podiel ročného predpisu poistného v roku 2008 od klientov zo samosprávy (mestá, obce a
VUC ) na celkovom ročnom predpise poistného sprostredkovaného maklérom v roku 2008.
50 bodov.

Spôsob hodnotenia kritérií:

Kritérium č.1.
Maximálny počet bodov sa udelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou za predmet obstarania vyjadrenou v eurách. Bodovú hodnotu ostaných ponúk uchádzačov určí verejný obstarávateľ úmerou ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet obstarania a príslušnej výšky navrhovanej ponuky prenásobenej maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.

Kritérium č.2
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou hodnotou percentuálneho podielu ročného predpisu poistného v roku 2008 od klientov z radov samosprávy vyjadrené číslom zaokrúhleným matematicky na dve desatinné čísla. Bodová hodnota ostatných ponúk sa určí úmerou, ako podiel percentuálneho podielu ročného predpisu poistného v roku 2008 od klientov samosprávy príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššieho percentuálneho podielu ročného predpisu poistného v roku 2008 od klientov samosprávy prenásobený počtom bodov pre kritérium č.2.

Konečné poradie uchádzačov sa stanoví podľa počtu bodov získaných po sčítaní bodov za kritériá č. 1 a č. 2. Víťazom sa stane uchádzač, ktorý po súčte bodov z kritérií č. 1 a č. 2 získa najvyšší počet bodov. Bodové hodnoty v prípade všetkých kritérií sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo nahor. V prípade rovnosti bodov sa víťazom stane resp. v konečnom poradí uchádzačov sa vyššie umiestni uchádzač, ktorý získal viac bodov v kritériu č. 2.

Vaše ponuky, predstavy a požadovanú dokumentáciu zašlite najneskôr do 15. augusta 2009 písomne na adresu mestskej časti uvedenej hore, resp. elektronicky na adresu jan.kubicka@petrzalka.sk.

Kontaktná osoba : Ing. Ján Kubička, tel.. 02 / 68 286 846

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day