Na zápis prvákov prišlo 718 detí

Celkom 718 predškolákov z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  prišlo v uplynulých dňoch so svojimi rodičmi na zápis do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2013/2014. Deti sa zoznámili s budúcimi triedami, zapájali sa do riešenia rôznych zábavných úloh a učitelia mali možnosť prezentovať im svoju školu, záujmové krúžky ako aj školský vzdelávací program, ktorý sa v jednotlivých školách líši.

 

Na základe prognóz a počtu prihlásených žiakov v budúcom školskom roku Petržalka plánuje otvoriť 31 prváckych tried, čo je o tri triedy viac ako vlani.  Samospráva už má aj predbežné informácie o 80 až 90 odkladoch od povinnej školskej dochádzky, čo signalizuje počet odkladov na úrovni predošlých rokov.

Najviac žiakov rodičia zapísali do prvého ročníka v ZŠ Pankúchova 4 (115 žiakov), ZŠ Tupolevova 20 (95  žiakov) a ZŠ Budatínska 61 (91 žiakov). Zvýšil sa aj záujem o povinnú školskú dochádzku v  základnej škole na  Prokofievovej 5 a na Nobelovom námestí 6.

Tohtoročný zápis prvákov  potvrdzuje stúpajúci počet chlapcov – tohto roku je ich o 42 viac, vlani ich bolo o 35 viac ako dievčat.

Počas zápisu do prvého ročníka ZŠ zákonní zástupcovia mohli nahlásiť škole aj to, či ich ratolesť bude absolvovať etickú výchovu alebo náboženstvo. Najväčší záujem je o etickú výchovu (viac ako 55%  detí),  rímskokatolícke a evanjelické náboženstvo bude absolvovať necelých 39 percent prvákov.

Našli sa aj takí rodičia, ktorí svoje dieťa zapísali na 2 až 3 petržalské základné školy. Necelých 7% detí zákonní zástupcovia ešte na zápis nepriviedli, mali by tak urobiť čo najskôr a zapísať dieťa na povinnú školskú dochádzku do spádovej školy vo svojom školskom obvode.

Informácie a pokyny ako postupovať pri zápise detí do škôl.

web od 2day