Podporili sme združenia venujúce sa deťom a mládeži

Za necelé dva mesiace tohto roka požiadalo o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka zatiaľ 13 subjektov a ich finančné nároky sa takmer vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na dotácie  na kalendárny rok.

V roku 2013 na účelové dotácie Petržalka vyčlenila 80 tisíc Eur. Neziskové organizácie a iné subjekty o ne môžu počas roka požiadať v troch etapách. Požiadavky uchádzačov pravdepodobne opäť prevýšia možnosti samosprávy.

Vzhľadom na potrebu kontinuálnej terénnej sociálnej práce a  klubových aktivít pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kopčanoch už Petržalka rozhodla o príspevku vo výške 3 tisíc Eur občianskemu združeniu Ulita. Tisíc Eur poskytla občianskemu združeniu Kaspian na  podporu prevencie zlých životných návykov, vzdelávacie a voľnočasové aktivity mladých z rizikového prostredia a ďalšou tisíckou Eur pomôže financovať vzdelávanie talentovaných detí z ekonomicky slabého rodinného prostredia v projekte Na palube jednorožca.  „Je veľmi dôležité pravidelne a systematicky pracovať s mladou generáciou. Snažíme sa v medziach finančných možností podporovať hodnotné programy rozvoja osobnosti detí a mládeže a zmysluplné trávenie ich voľného času, prácu v komunite.“,povedal starosta Vladimír Bajan a dodal, že vlani takmer 65 percent podporených žiadostí prostredníctvom účelových dotácií mestská časť orientovala práve na športové, umelecké, vzdelávacie, voľnočasové a komunitné aktivity pre detí a tínedžerov.

V zmysle VZN o poskytnutí účelovej dotácie žiadosť o dotáciu žiadateľ adresuje petržalskému miestnemu úradu v troch termínoch, do  31. marca, do 30. júna a do 30 septembra. Všetky informácie, tlačivo žiadosti ako aj príslušné VZN záujemca nájde na webovej stránke mestskej časti v rubrike dotácie.

Predstavitelia petržalskej samosprávy  ani tohto roku nebudú mať pri rozhodovaní jednoduchú úlohu. Napríklad v roku 2011 požiadavky záujemcov boli dvojnásobne vyššie ako možnosti mestskej časti. „Na komerčné projekty sa sponzori ľahšie hľadajú. Preto účelové dotácie by mali predovšetkým slúžiť na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných služieb alebo účelov s trvalejšou hodnotou, tak v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej alebo humanitárnej oblasti“, povedal starosta V. Bajan. Zároveň pripomenul, že v záujme transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi na rokovaní o schvaľovaní žiadostí o poskytnutie účelovej dotácie v príslušných komisiách miestneho zastupiteľstva sa ako pozorovateľ môže zúčastniť aj zástupca verejnosti.

web od 2day