Petržalčania opäť vyberajú investície samosprávy – hlasovať môžu do 23. februára 2014

Po roku sa obyvatelia najväčšej bratislavskej mestskej časti môžu opäť aktívne zapojiť do rozhodovania kde a ako bude použitá časť peňazí z petržalského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet, prostredníctvom ktorého môžu Petržalčania hlasovaním vybrať prioritné investície samosprávy.

Vlani sa do hlasovania zapojilo viac ako tisíc obyvateľov. Vďaka ich záujmu mestská časť opravila nadchod, ktorý prepája terasy bytový domov Jasovská 2-8 a Krásnohorská 1-3.
Obyvatelia tiež rozhodli o dobudovaní športoviska na Jasovskej ulici a vysadení náhradnej zelene na Dolnozemskej ulici. Všetky tri investície predstavovali hodnotu viac ako 30-tisíc €, tento rok rozhodujú Petržalčania o investíciách v maximálnej výške 54.500 €. „Z hlasovania je zrejmé ako môžu obyvatelia danej lokality skvalitniť svoje okolie,“ hodnotí minuloročné hlasovanie starosta Vladimír Bajan, ktorý verí, že tento rok sa podarí samospráve do rozhodovania vtiahnuť ešte viac ľudí. „Čoraz častejšie sa stretávam s ľuďmi, ktorí nie sú ľahostajní k prostrediu, v ktorom žijú. Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov ako zvýšiť transparentné rozhodovanie v samospráve, a zároveň odmeňuje tých, ktorí sa zaujímajú o dianie vo svojom okolí,“ dodáva Bajan.

Mestská časť samozrejme nemá v pláne opráv len tieto investície, o ktorých hlasujú obyvatelia. Každý rok zostavuje z vlastných zistení alebo aj z požiadaviek obyvateľov, ktorí sa na mestskú časť obracajú plán opráv a rekonštrukcií. V roku 2014 má v pláne dobudovanie ďalších 9 športovísk po celej Petržalke i opravy schodísk, okrem iných, na Znievskej, Beňadickej či Strečnianskej. Pokračovať bude aj s výsadbou zelene, a to nielen úpravou vnútroblokov, či náhradnou výsadbou, ale aj vznikom nových plôch pre šport a relax. Táto požiadavka vyplynula aj z prieskumu verejnej mienky, ktorý ukázal, že takmer 45 % obyvateľov by uvítalo viac zelených plôch s výsadbou, lavičkami a hracími prvkami.

Hlasovanie v roku 2014

Podobne ako vlani chce aj teraz mestská časť pokračovať v opravách niektorých schodísk vedúcich na pochôdzne terasy. Prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik vysvetľuje, že mestská časť robí tieto opravy nad rámec svojich povinností. „Spoločné terasy sú buď vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a teda mesto má povinnosť sa o ne starať, alebo sú za ne spoluzodpovední vlastníci bytov a nebytových priestorov a tiež sú v Petržalke schodiská, ktoré nemajú doriešené vlastnícke vzťahy“. Štefánik ďalej dodáva, že pri výbere schodísk do hlasovania v participatívnom rozpočte zohľadňovala samospráva spolu s odborníkmi okrem technických možností opráv a stavu schodísk aj ich využitie, pričom sa zamerala na schodiská vedúce k verejným inštitúciám. Petržalčania môžu vyberať zo štyroch schodísk – na Námestí hraničiarov 13, na Beňadickej 21, na Holíčskej 11 a na Vígľašskej 13.

V druhej oblasti môžu návštevníci webovej stránky hlasovať za športovisko, ktoré samospráva dobuduje. V minulom roku takto obnovila celkovo dvanásť ihrísk a novovybudovala ďalšie dve a v tomto úsilí chce pokračovať aj v roku 2014. Do hlasovania v participatívnom rozpočte zaradila – s ohľadom na kritériá ako aktuálny stav, termín revitalizácie, lokalitu, veľkosť, funkciu, typ a intenzitu využívania – tri športoviská na Budatínskej 63-79, na Hrobákovej 25a a na Bzovíckej 14.

Tretia oblasť hlasovania pokrýva úpravu zelene, tento rok vo vnútroblokoch. Do hlasovania mestská časť zaradila plochy vhodné na revitalizáciu zelene, pričom brala do úvahy predovšetkým vlastnícke vzťahy, potrebu dosadenia stromov, kríkov, trvalkových záhonov spolu s lavičkami a odpadkovými košmi ako aj celkový prínos upravenej plochy tak, aby zeleň okrem biologickej a estetickej funkcie plnila aj funkciu rekreačnú a odpočinkovú. Hlasujúci môžu vyberať z vnútroblokov na Budatínskej 41-53, Vígľašská-Šášovská alebo na Ambroseho 2-12.

Petržalčania môžu hlasovať prostredníctvom v rubrike participatívny rozpočet už od pondelka 3. februára 2014. Počas troch týždňov môžu v každej oblasti (schodiská, športoviská, vnútrobloky) zahlasovať vždy jedenkrát. Hlasovanie skončí v nedeľu 23. februára.

web od 2day