Návrh na vydanie územného rozhodnutia

K predmetnému návrhu bolo vydané vyjadrenie podľa § 18 odst. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-BA-OSZP3-2014/0101625/FIL/V-EIA zo dňa 14. 1. 2015, ktoré je uverejnené na stránke www.enviroportal.sk

Dňa 9.3.2015 navrhovateľ zobral svoj návrh o územné rozhodnutie späť.

web od 2day