Žiadosť o stavebné povolenie – Južné mesto – zóna B1

Žiadosť o stavebné povolenie sa týka šiestich hlavných stavebných objektov bytových domov , prípojok a objektov s doplnkovou funkciou k hlavným objektom stavby „Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka“, vo vzťahu ku ktorej bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml, ktoré je uverejnené na stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day