Návrh na vydanie územného rozhodnutia – rozšírenie náhradného zdroja elektrickej energie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktoré sa týka zámeru „Rozšírenie náhradného zdroja elektrickej energie na pozemkoch parcelné čísla 5837/55 a 5837/142 v katastrálnom území Petržalka,“ v areáli spoločnosti DCBA, s. r. o. na Kopčianskej 92/D v Bratislave, ku ktorému bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 12. 11. 2014 pod č. OU-BA.OSZP3-2014/079109/SIA/V-EIA, ktoré je uverejnené na stránke http://enviroportal.sk.

web od 2day