Návrh na vydanie územného rozhodnutia – Polyfunkčné centrum Einsteinova

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Polyfunkčné centrum Einsteinova“ Bratislava, na ktorú bolo vydané dňa 17.10.2014 rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/069207/FIL/V-EIA podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, ktoré je uvedené na stránke http://enviroportal.sk.

web od 2day