Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií

V Petržalke sa dotácie budú schvaľovať po novom. Zmeny sa týkajú najmä spresnenia účelu, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienok ich čerpania, ale aj výšky poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na projekt.

Poslanci schválením nových pravidiel, ktoré formou Všeobecne záväzného nariadenia predložil zástupca starostu Michal Radosa, ďalej zaviedli nový druh dotácií, tzv. grantové dotácie, pričom výzvy na predkladanie žiadostí o tento typ dotácií bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo dvakrát ročne.

Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur bude možné podávať najneskôr do konca októbra príslušného kalendárneho roka, pričom o nich bude rozhodovať starosta najneskôr do 60 dní. O žiadostiach nad dvetisíc eur bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo, ale podať ich bude možné len do konca marca príslušného kalendárneho roka.

Plné znenie schváleného VZN č. 7/2015, ktoré nadobudne účinnosť 15. októbra 2015.

Tlačivo nájdete tu.

V rokoch 2013 a 2014 prerozdelila samospráva takmer 200 tisíc eur predovšetkým na podporu športu pre deti a mládež ako aj na podujatia pre seniorov a aktivity občianskych združení pôsobiacich na území Petržalky. Na rok 2015 vyčlenili poslanci v rozpočte na účelové dotácie čiastku 100 tisíc eur.

web od 2day