Podajte si žiadosť o nenávratný príspevok na materskú školu

Poslanci na ostatnom zastupiteľstve odsúhlasili poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre ďalších 22 detí, ktoré neboli prijaté do žiadnej z 23 obecných materských škôl. Za 8 mesiacov predchádzajúceho školského roka vynaložila Petržalka na tento podporný program celkovo 12.939 eur. Na pokračovaní v poskytovaní príspevku predbežne prejavilo záujem 18 súčasných prijímateľov a pre ďalších 22 je už vytvorená táto príležitosť.

Aj napriek tomu, že Petržalka v ostatných rokoch rozšírila kapacity materských škôl o približne 400 miest, neprijala v školskom roku 2016/2017 z dôvodu nedostatku miest viac ako tristo detí vo veku 3 až 5 rokov s trvalým pobytom v Petržalke. V minulom roku preto samospráva umožnila zákonným zástupcom požiadať o adresný a kompenzačný nenávratný príspevok na umiestnenie dieťaťa v súkromnej materskej škole, o ktorý prejavilo záujem 34 rodičov. Záujem o poskytnutie príspevku bol pôvodne väčší, ale 12 detí žiadateľov bolo v septembri 2015 prijatých na uvoľnené miesta do obecných materských škôl, niektorí z rodičov zas nespĺňali kritériá pre vznik nároku na príspevok alebo do požadovaného termínu nepredložili potrebné doklady.

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo VZN 6/2016, ktoré umožňuje zákonným zástupcom opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok na súkromnú materskú školu pre 22 detí za presne stanovených podmienok uvedených vo Výzve. Žiadosť predloží žiadateľ na predpísanom tlačive najneskôr do 15. augusta 2016 na Oddelenie sociálnych vecí. Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke alebo dátum pečiatky z podateľne miestneho úradu mestskej časti. Po preskúmaní žiadosti vydá starosta zákonnému zástupcovi oznámenie do 30 dní od podania žiadosti o súhlase, resp. nesúhlase na poskytnutie príspevku, proti ktorému nie je možný riadny opravný prostriedok.

web od 2day