Návrh na územné rozhodnutie – Krasovského

Návrh na územné rozhodnutie sa týka stavby, ku ktorému bolo v rámci zisťovacieho konania vydané   rozhodnutie  ZPO/2008/04285-28/BAR/BA V zo dňa 2.6.2008 prvá zmena navrhovanej činnosti ZPO /2001/05754-9/DAM/BA V zo dňa 25. 10.2011 a Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia druhá zmena č. OU-BA-OSZP3-2014/0101625/FIL/V-EIA zo dňa 14. 1.2015   podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Zámer nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods.5 zákona č. 24/2006. Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day