Strip Mall – Panónska cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby „Strip Mall – Panónska cesta – Južné mesto – zóna A – Bratislava“ sa týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie na zmenu navrhovanej činnosti. Pôvodná činnosť bola posudzovaná v roku 2006 a jej zmena na činnosť „Strip – Mall Panónska cesta – Južné mesto zóna A“ bola posúdená rozhodnutím v roku 2016.

Nová zmena činnosti, ktorú vyvolal upravený zámer na umiestnenie stavby obchodného zariadenia v roku 2018, bola opätovne posúdená MŽP SR, ktoré dňa 31.10.2018 vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5300/2018-1.7./ak v súlade s ustanoveniami zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktorým rozhodlo, že sa uvedená činnosť nebude posudzovať.
Uvedený vydaný dokument je uverejnený na webovej stránke: http://www.enviroportal.sk.

web od 2day