Južné Mesto Bratislava – zóna A1 – 2. Etapa, Viacpodlažná bytová výstavba – komunikácie a spevnené plochy

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.

web od 2day