ÚPN-Z Kapitulský dvor

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) nám zaslal oznámenie o strategickom dokumente:
„Územný plán zóny Kapitulský dvor“
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-kapitulsky-dvor-bratislava-petrzalka

web od 2day