Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 4787/2019/RVO
Predmet Dodávka tovaru – mikroténové vrecká na psie exkrementy
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka
Predloženia ponuky 29.04.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day