Rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice Petržalka – Haanova 37 – interiérové vybavenie

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 5156/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia pobočky miestnej knižnice Petržalka – Haanova 37 – interiérové vybavenie
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 15.05.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day