O zriadenie komunitného kompostoviska požiadajte magistrát

Chceli by ste vo svojej komunite v Petržalke zriadiť kompostovisko pre biologicky rozložiteľný odpad? Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Mestská časť Bratislava-Petržalka do zriaďovacieho procesu nevstupuje a je potrebné poslať žiadosť hlavnému mestu.

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.

Záujemca o zriadenie takéhoto kompostoviska podá vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska znáša žiadateľ.

Všetky podmienky, postupy a tlačivo žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska nájdete na stránke https://www.bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie.

Zdroj foto: menejodpadu.sk

web od 2day