Rekonštrukcia knižnice Haanova 37 – stavebné práce

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Číslo obstarávania 5493/2018/RVO
Predmet Rekonštrukcia knižnice Haanova 37 – stavebné práce
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 27.05.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day