Rekonštrukcia podlahy v triede vrátane kanalizácie v exteriéri pri revíznej šachte, ZŠ Pankúchova 4, Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia podlahy v triede vrátane kanalizácie v exteriéri pri
revíznej šachte, ZŠ Pankúchova 4, Bratislava – Petržalka
Celková suma 33 600€ s DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.07.2019
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 25.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day