Rekonštrukcia strechy nad pavilónom B3, ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Rekonštrukcia strechy nad pavilónom B3, ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 29.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day