Oprava oceľového schodiska Holíčska 1

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8038/2019/RVO
Predmet Oprava oceľového schodiska Holíčska 1
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 23.09.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day