Hákový nakladač

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet Hákový nakladač
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Predloženia ponuky 12.02.2020 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk 12.02.2020, 13:00 hod., miesto uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk

web od 2day