Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších, parkovísk, mimoúrovňových schodísk, oporných múrov a zábradlí“
Celková suma max. 179.500,00 EUR bez DPH na 24 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45220000-5 – Inžinierske práce a stavebné práce
Predloženia ponuky do 25.6.2020 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day