Rozhodnutie povoľuje jednotlivé stavby zo súboru stavieb: Polyfunkčný komplex Matador Bratislava, Petržalka, Kopčianska parc. č. 3688/12, 3694/5, 3694/120, 3699/1, 3699/3, 3699/6, 3699/7, 3699/8, 3699/9, 3699/12, 3699/13, 3699/14, 3699/16, 3699/17, 3699/20, 3699/21, 3699/22, 3699/23, 3699/39, 3699/40 v katastrálnom území Petržalka, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 6.11.2017 pod č. 6303/2017/10-UKSP/La-24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2018

web od 2day