Dodávka železiarskeho tovaru na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Dodávka železiarskeho tovaru na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka“
Celková suma Do 4.860,00 € bez DPH (5.832,00 € s DPH) priebežne počas obdobia 12 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka 44316000-8 Železiarsky tovar
Predloženia ponuky do 06.08.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day