Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matadorka / Stavba S, parc.č. 3694/13, 301, 303, 304,305, 694/284 v k.ú. Petržalka

web od 2day