Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) – Projekt niCE-life

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) – Projekt niCE-life“
Celková suma max. 12.119,97 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 30213000-5 Osobné počítače
Predloženia ponuky najneskôr do 25.08.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day