Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka – II“
Celková suma 10.100,00 € bez DPH ( 12.120,00 € s DPH) priebežne počas obdobia 12 mesiacov
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 31680000-6 – Elektropotreby a príslušenstvo, 31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky, 44320000-9 Káble a súvisiace výrobky, 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Predloženia ponuky do 17.09.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day