Špeciálna hasičská a záchranárska technika – hasičské auto

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Špeciálna hasičská a záchranárska technika – hasičské auto“
Celková suma max. 69.500,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 34144000-8 – Motorové vozidlá na špeciálne účely, Doplnkový predmet: 34133100-9 – Cisternové vozidlá, 34220000-5 – Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery Prerezávanie stromov
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9056/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9056/summary

v lehote najneskôr do 13.10.2020 do 13:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day