Zabezpečenie repasácie, kompletnej montáže, servisu a priebežnej údržby, demontáže a revízie nosných lán prevesov na sezónu 2020 – 2021 v mestskej časti Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8141
Predmet „Zabezpečenie repasácie, kompletnej montáže, servisu a priebežnej údržby, demontáže a revízie nosných lán prevesov na sezónu 2020 – 2021 v mestskej časti Bratislava – Petržalka“
Celková suma max. 45.500,00 bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45310000-3 Elektroinštalačné práce, Doplnkový predmet: 50232110-4 Prevádzka verejného osvetlenia
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9170/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9170/summary

v lehote najneskôr do 19.10.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day