Poradenské služby spojené s externou podporou pri finančnom riadení projektu (niCE-life)

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO / služba
Číslo obstarávania
Predmet „Poradenské služby spojené s externou podporou pri finančnom riadení projektu (niCE-life)“
Celková suma 29 663,33 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 79412000-5 Poradenské služby pre finančné riadenie
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9282/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9282/summary

v lehote najneskôr do 26.10.2020 do 13:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day