Dodávateľ stravy pre obyvateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 001
Predmet „Dodávateľ stravy pre obyvateľov Strediska sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 55520000-1 Služby hromadného stravovania,
Doplnkový predmet obstarávania: 55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál, 55521200-2 Donáška stravy
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9393/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9393/summary

v lehote najneskôr do 27.11.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day