Prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 8793
Predmet „Prevádzkovanie hygienického zariadenia na venčenie psov“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom, 85142300-9 Hygienické služby, 90918000-5 – Čistenie odpadových nádob
Spôsob predloženia ponuky https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9617/summary kde sú uložené všetky súťažné podklady
Predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9617/summary

v lehote najneskôr do 20.11.2020 do 10:00 hod.

Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day