Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 8960
Predmet „Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 42961300-3 – Systémy na lokalizáciu vozidiel
Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9730/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 04.12.2020 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day