Rozhodnutie povoľuje stavebné objekty SO-44.02.3 Silnoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie (hlavná komunikácia – zóna A, 2. etapa), SO-44.150.1 Silnoprúdové rozvody – vonkajšie osvetlenie (príjazdová komunikácia 1. etapa) a SO-44.150.2 Prípojka NN pre verejné osvetlenie, ktoré sú súčasťou stavby „Južné Mesto Bratislava-Petržalka, stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a spevnené plochy) Zóna A1 – 2. etapa.

web od 2day