Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodávka služieb-ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015
Číslo obstarávania 3443
Predmet „Dodávka služieb-ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek objednávateľa“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet

90922000-6 – Hubenie škodcov

90921000-9 – Dezinfekčné a hubiace

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10394/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 22.02.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day