Žiadosť o stavebné povolenie a jej úprava – stavebné objekty SO 44.4.2 Vonkajšie osvetlenie zóny B – km 0,227 – 0,0, SO 44.5.1 Vonkajšie osvetlenie zóny B – km 0,0 – 0,538, ktoré sú súčasťou stavby JUŽNÉ MESTO – BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete) v zóne B – 3. etapa.

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Petržalka – Juh, južná rozvojová os, na základe ktorého bolo dňa 23. 10. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR záverečné stanovisko č. 4242/04-1.6/ml podľa vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/petrzalka-juh-juzna-rozvojova-os.

web od 2day