Návrh na vydanie SP pre SO 19.2 – Prekládka jestv. verejného osvetlenia, v rámci stavby „Južné mesto-zóna C0 – 1.etapa, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava-Petržalka“

web od 2day