Rozhodnutie p o v o ľ u j e užívanie časti stavby (stavebné objekty a prevádzkové súbory) „Južné mesto-Zóna C3, Viacpodlažná bytová výstavba Bratislava-Petržalka

web od 2day