Výzva na predloženie cenovej ponuky – Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou (zákazka v zmysle § 117 ZVO / služba)
Číslo obstarávania 3798
Predmet „Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak“
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

85100000-0 Zdravotnícke služby
75252000-7 Záchranné služby
75122000-7 Zdravotnícke služby verejnej správy

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11173/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 14.04.2021 do 13:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day