Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Dopravné značenie, dopravné zariadenia a príslušenstvo“

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 4997
Predmet Dopravné značenie, dopravné zariadenia a príslušenstvo
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

34992200-9 – Dopravné značky

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12192/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 20.05.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day