Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 5813
Predmet Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45000000-7 – Stavebné práce

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12827/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 23.06.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day