Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 5684
Predmet Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

45000000-7 – Stavebné práce

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12780/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 24.06.2021 do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day