Výzva na predloženie cenovej ponuky – Mikroténové vrecká na psie exkrementy

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou
Číslo obstarávania 6256
Predmet Mikroténové vrecká na psie exkrementy
Celková suma 30 000 Eur bez DPH / 36 000,00 Eur vrátane DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet obstarávania:

19640000-4 Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

Spôsob predloženia ponuky Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13124/summary
Predloženia ponuky v lehote najneskôr do 15.07.2021 do 12:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day